Algemene voorwaarden

Als bioscoop wil INDUSTRY graag dat een bioscoopbezoek door iedere gast even prettig wordt ervaren. Om deze reden hanteert INDUSTRY een aantal algemene voorwaarden:

1. Toegang alleen met geldig toegangsbewijs
2. Zaal- en stoelinformatie op uw kaartje is bepalend voor uw zitplaats
3. Volg altijd de aanwijzingen van het personeel op 
4. Laat uw legitimatiebewijs zien wanneer daar om gevraagd wordt 
5. Het meebrengen van eigen consumpties is niet toegestaan 
6. Hinderlijk gedrag of agressie wordt niet geaccepteerd 
7. Mobiele telefoons moeten uitstaan 
8. Wij accepteren geen ongewenste intimiteiten, discriminatie of racisme 
9. De kijkwijzer is leidend 
10. Bezit en gebruik van drugs of wapens is strikt verboden 
11. Opname apparatuur is niet toegestaan 
12. Wij schenken geen alcohol aan jongeren onder de 18 jaar 
13. Roken is alleen toegestaan in de daarvoor bestemde rookruimte

 

Wij wensen u een prettige voorstelling!

 

NB: een uitgebreide versie van de Bezoekersvoorwaarden vindt u hieronder.

 

1. Bezoekersvoorwaarden INDUSTRY

 

1.1. Algemeen:

Tijdens het bezoek aan INDUSTRY moet de bezoeker zich in overeenstemming met de openbare orde, de goede zeden en de algemene regels van fatsoen gedragen. De bezoeker is in dit verband verplicht de door de medewerkers van INDUSTRY gegeven aanwijzingen en instructies meteen op te volgen. Wanneer naar het oordeel van de bedrijfsleiding het gedrag van de bezoeker op welke manier dan ook in strijd is met de aangegeven normen en de bezoeker aanwijzingen of instructies negeert, dan kan de bezoeker de verdere toegang tot de bioscoop worden ontzegd dan wel door de politie worden verwijderd, zonder dat de bezoeker enig recht op vergoeding van zijn/haar toegangsbewijs geldend kan maken.

1.2. Fatsoens- en gedragsregels:

Bij INDUSTRY gelden in het bijzonder de volgende fatsoens- en gedragsregels: 
a. De bezoeker die dronken of aangeschoten is, dan wel storend gedrag vertoont, zal de toegang tot de bioscoop worden ontzegd. 
b. Tijdens de voorstelling wordt de bezoeker vriendelijk verzocht andere bezoekers niet te hinderen door luidruchtig of anderszins ongepast gedrag. De bedrijfsleiding van INDUSTRY is bevoegd de bezoeker, die zich aan dergelijk gedrag schuldig maakt, tijdens de voorstelling uit de bioscoopzaal te verwijderen. 
c. Bij het betreden van de bioscoopzaal is de bezoeker verplicht kennis te nemen van diverse nooduitgangen. In geval van evacuatie wordt de bezoeker verzocht de aanwijzingen en instructies van de medewerkers van INDUSTRY stipt en direct op te volgen. 
d. Wie zich hinderlijk of aanstootgevend gedraagt, krijgt één waarschuwing. Bij herhaling volgt verwijdering.
f. Roken is bij INDUSTRY alleen toegestaan in de speciaal daarvoor gereserveerde ruimte.
e. Als u in de bioscoop een voorwerp vindt dat kennelijk aan een andere bezoeker toebehoort, dient u dat bij de bedrijfsleiding af te geven. Wie een gevonden voorwerp ophaalt, moet zich kunnen legitimeren.

 

2. Niet toegestaan / verboden

2.1. Het is de bezoeker verboden om:

a. Eigen etenswaren en/of (alcoholische) consumpties in de bioscoop mee te brengen. 
b. Voeten op de leuning van de stoelen te zetten. 
c. Een mobiele telefoon in de bioscoopzaal aan te hebben en/of te gebruiken. 
d. Opnameapparatuur voor beeld en/of geluid mee te nemen in de bioscoop en te gebruiken. Wanneer geconstateerd wordt dat opnameapparatuur gebruikt is in de bioscoop, heeft INDUSTRY het recht om de beeld/geluidsdrager en eventueel ook de apparatuur zelf in beslag te nemen. 
e. Eigendommen van INDUSTRY mee naar buiten te nemen. Dat geldt ook voor statiegeldflessen. Wie beschadiging veroorzaakt, draait op voor reparatie of vernieuwing. 
f. U schuldig te maken aan ongewenste intimiteiten, racisme of discriminatie. 
g. Bedreigingen, mishandelingen en andere vormen van agressie 
h. In de bioscoop goederen, van welke aard dan ook, te koop aan te bieden, dan wel kosteloos te verschaffen.

 

3. Toegang

3.1. Toegangsbewijs

a. Zonder een geldig toegangsbewijs is het de bezoeker niet toegestaan een voorstelling in de bioscoop c.q. in een zaal bij te wonen. 
b. De bezoeker die via de website een kaartje heeft gereserveerd dient 30 minuten voor aanvang van de voorstelling zijn toegangsbewijs af te halen. Wanneer dat niet gebeurt, heeft INDUSTRY het recht om, zonder vergoeding of schadeloosstelling, het kaartje door te verkopen aan een andere bezoeker. 
c. De kassa sluit 30 minuten nadat de laatste voorstelling is begonnen. 
d. De bezoeker die beschikt over een toegangsbewijs of kaart die recht geeft op korting of een speciale aanbieding (bijvoorbeeld CJP-kaart, 65-plussers of INDUSTRY kadobon/abonnement) is verplicht dit vóór aankoop van een toegangsbewijs bij de kassamedewerker te melden. 
f. Het toegangsbewijs dient te worden getoond bij binnenkomst van de bioscoop, in de foyer en/of wanneer een medewerker van de bioscoop daarom vraagt.
g. Eenmaal gekochte kaarten, zowel aan de kassa als via iDEAL, kunnen niet worden omgeruild of geretourneerd.
h. De aangewezen rij- en stoelnummers op het toegangsbewijs zijn bindend. INDUSTRY kan besluiten een voorstelling in een andere zaal te vertonen. Hierbij bestaat de kans dat de rij- en stoelnummers gewijzigd worden.

 

3.2. Kijkwijzer en leeftijdsgrens

a. Bij sommige speelfilms geldt een leeftijdsgrens. Medewerkers van INDUSTRY hebben het recht de bezoeker hierop te wijzen. 
b. Op de website en in de weekoverzichten van INDUSTRY staan bij iedere film 'Kijkwijzer-pictogrammen' vermeld. Deze informeren de bezoeker over een eventuele leeftijdsgrens en de pictogrammen geven de reden van het leeftijdsadvies aan. 
c. Bij films met een leeftijdsgrens van 16 jaar of ouder hanteert INDUSTRY de daarvoor geldende wettelijke bepalingen.

 

4. Veiligheid

In bijzondere gevallen, waarbij de algemene veiligheid dat in alle redelijkheid vereist, kan een medewerker van INDUSTRY inzage verlangen in (hand)bagage van de bezoeker. Wanneer de bezoeker weigert mee te werken dan kan de bedrijfsleiding de bezoeker de (verdere) toegang ontzeggen zonder dat de bezoeker enig recht heeft op restitutie van de prijs van het toegangsbewijs.

 

5. Aansprakelijkheid

Het verblijf van de bezoeker in de bioscoop is voor zijn/haar eigen rekening en risico. INDUSTRY is nimmer aansprakelijk voor de door de bezoeker geleden schade wegens verlies en/of diefstal van persoonlijke eigendommen.

 

6. Andere voorwaarden

Als de bezoeker een van de huis-en gedragsregels overtreedt, mag de bezoeker door de bedrijfsleiding meteen worden verwijderd. Constatering van strafbare feiten melden wij te allen tijde bij de politie. Tevens kan dit een toegangsontzegging voor een bepaalde periode tot gevolg hebben.